slide_0000_979c074c760cf3c2443e7cb80f0d2901

תכנון ובניה


למשרד ש. בירן ושות' ידע נצבר וניסיון בן עשרות שנים בטיפול בתחומי התכנון והבניה, על כל רבדיהם וגווניהם. במסגרת התמחותו ליווה ומלווה המשרד הליכי תכנון ובנייה מורכבים ללקוחות שונים ובכללם בעלי קרקע פרטיים, קיבוצים ומושבים, חברות יזמיות, חברות ממשלתיות, חברות אנרגיה ותשתיות ועוד.

למשרד היכרות מעמיקה עם הרגולציה המורכבת בתחום התכנון והבניה במדינת ישראל ועם ההתפתחויות והעדכונים הרבים שנערכו בה בשנים האחרונות, באופן שמקנה לצוות המשרד יתרון משמעותי במתן ייעוץ משפטי בתחום זה ללקוחותיו.

צוות המשרד מייעץ ללקוחותיו החל מהשלב הראשוני של גיבוש הפרוגרמה התכנונית המיטבית באמצעות ניתוח החלופות התכנוניות העומדות בפני כל לקוח. בהתחשב בין היתר בשיוך המוניציפאלי והמצב התכנוני והקנייני הקיים של הנכס וכן בהתחשב בהיבטים כלכליים ומימוניים של כל לקוח. במסגרת זו, המשרד מלווה את עריכתם של מסמכי התכנון הסטטוטוריים מראשיתם ועד לאישורם בוועדות התכנון השונות. מאז יסודו הוביל המשרד הליכי שינוי יעוד קרקע משמעותיים בערים מרכזיות במדינת ישראל שהניבו ברבות השנים פרויקטים רחבי היקף למגורים, מסחר, משרדים ולוגיסטיקה.

המשרד מייצג את לקוחותיו בפני מוסדות התכנון השונים ובכלל כך: ועדות מקומיות, ועדות ערר, ועדות מחוזיות, המועצה הארצית על וועדות המשנה שלה (ולנת"ע, ולחו"ף, ולקחש"פ), ועדה לתשתיות לאומיות, ותמ"ל וכיוצא בזה. במסגרת פעילותו בתחום התכנון והבנייה מטפל המשרד בהליכי עריכתן, הפקדתן ואישורן של תכניות בניין עיר, הליכי התנגדויות, הליכים הנוגעים להיטל השבחה, הסכמי מטלות עם הרשות המקומית והגשת תביעות מנהליות בגין החלטות של ועדות תכנון. זאת בנוסף לייעוץ וייצוג בנושאים תכנוניים מפורטים כגון: היתרי בניה, הקלות, שימושים חורגים, היתרי אכלוס ותעודות גמר.

כמו כן מייצג ומופיע צוות המשרד בדיונים בעתירות מנהליות, בבג"צ, תביעות לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, תביעות בעניין הפקעת קרקעות ובייצוג לקוחות בתביעות פליליות מכוח חוק התכנון והבניה.

צוות המשרד מעניק ייעוץ ושירותים משפטיים שוטפים למחלקות תכנון בחברות נדל"ן, חברות תעשייתיות, חברות אנרגיה, חברות ממשלתיות וחברות מסחריות, כולל בהליכי תכנון שבייזומן ובפתרון בעיות המתעוררות בשלב הביצוע או לאחריו.