slide_0006_חוזים עסקאות

מיזוגים ורכישות, עסקאות ומשפט מסחרי


למשרד ש. בירן ושות' התמחות בתחום המשפט המסחרי ובכלל כך: מיזוגים ורכישות, מימון ועסקאות מסחריות מגוונות. צוות המשרד מעניק ליווי משפטי שוטף לחברות מסחריות, הן ציבוריות והן פרטיות, לארגונים ללא כוונת רווח, לנושאי משרה, בעלי מניות ויחידים. פעילותו של הצוות המסחרי במשרד מאופיינת בחדשנות ויצירתיות, אפיון צרכי הלקוח וחתירה להגשמתם, וכן יכולת להביא להוצאתן לפועל של עסקאות מורכבות, לשביעות רצון הלקוחות.

צוות המשרד מלווה ומייעץ ללקוחותיו החל משלב התכנון והקמת העסק או החברה, דרך ניהול ההתקשרויות החוזיות העסקיות וכן ליווי שוטף ויומיומי של פעילות הלקוח.

בתחום המיזוגים והרכישות והעסקאות המסחריות, מלווה המשרד עסקאות מורכבות במגוון של תחומי פעילות ובהיקפים ניכרים, לרבות עסקאות לרכישת חברות או פעילויות, שינויי מבנה, מיזמים משותפים והסכמי שיתוף פעולה, הסכמי השקעה  וכיוצא בזאת. צוות המשרד מלווה את העסקאות החל מהשלבים הראשוניים ביותר ומסייע בבניית מתווה העסקה וגיבושה, עריכת בדיקת נאותות, ניהול המשא ומתן על פרטי העסקה ותנאיה, ייעוץ בכל ההיבטים הרגולטורים הרלוונטיים לעסקה וליווי העסקה עד להשלמתה ומימושה בפועל.

בתחום המימון, מתמחה המשרד בייצוג וטיפול בהסדרי מימון חדשניים כולל מימון בנקאי זר ללקוחות ישראלים לפרויקטים בארץ ובחו"ל, בייצוג וליווי משפטי בהסכמי מימון בנקאיים וחוץ בנקאיים בהיקפים של מיליארדי שקלים, וכן ליווי וטיפול בגיוסי הון באמצעות אג"ח, ביצוע מימונים מחדש (refinance), ליווי וטיפול בהסדרי חוב ועוד.