slide_0002_שוק ההון

ניירות ערך ושוק ההון


משרד ש. בירן ושות' מעניק שירותים משפטיים כוללים למגוון רחב של חברות – חברות ציבוריות, חברות אג"ח וחברות בהליכי גיוס הון ראשוני (IPO), כאשר על לקוחות המשרד נמנות חברות ציבוריות מהמובילות בתחומן.

השירותים המשפטיים בתחום כוללים ליווי וייעוץ לגיוסי הון פרטיים וציבוריים, הכנת תשקיפים של ניירות ערך, ליווי שוטף של חברות ציבוריות (כולל חברות הנסחרות גם בבורסות בחו"ל), תכניות אכיפה פנימיות בניירות ערך ותכניות תגמול לעובדים.

המשרד מספק ייעוץ משפטי שוטף בתחומי דיני חברות, דיני ניירות ערך, ממשל תאגידי, רגולציה, לרבות ליווי וייעוץ בכל הנוגע לחובות דיווח על פי הדין וייצוג מול רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב.

במסגרת פעילותו ליווה המשרד גיוסי הון בהיקפים ניכרים, בין בהנפקות ציבוריות ובין בהנפקות פרטיות.