slide_0007_אנרגיה

אנרגיה ותשתיות


למשרד ש. בירן ושות' התמחות רבת שנים בייצוג וליווי משפטי של מכלול נושאי האנרגיה והתשתיות בישראל, בכלל זה טיפול ברכישת חברות אנרגיה, הקמת תחנות דלק, ייעוץ וליווי פרויקטים במשק הגז והגז הטבעי, הקמת תחנות כח, הקמת תשתיות, והליכים משפטיים ורגולטורים הייחודיים לתחום. כמו כן המשרד מייצג חברות דלק, גז ותשתיות וחברות ממשלתיות בתחום התשתיות ומעניק להן טיפול משפטי שוטף במגוון רחב של נושאים בכל תחומי פעילותן והתפתחותן.

במסגרת פעילותו בתחום זה, מלווה המשרד באופן שוטף פעילויות בתחום שיווק הגז הטבעי לצרכנים תעשייתיים. בכלל כך מלווה המשרד עסקאות להתקשרות בין משווקי גז טבעי לבין ספקי תשתיות וצרכני קצה מתחום התעשייה, להסבת המפעלים לשימוש בגז טבעי ולאספקה שוטפת של גז טבעי. כמו כן מייעץ המשרד באופן שוטף בנושאי רגולציה הכרוכים בפעילות זו.